Códigos Postais de Coruche


GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 133, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 134, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 135, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 136, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 137, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 138, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 139, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 14, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 39.000000,-8.300000
PC COUÇO
Apartado 14, Couço
2101-801 COUÇO
Couço, Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 140, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 141, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 142, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.978056,-8.613411 Caminho Municipal 1427
2100-544 FAJARDA
Fajarda, Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 143, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém

GPS: 38.959420,-8.522404
EC CORUCHE
Apartado 144, Coruche
2101-901 CORUCHE
Coruche, Santarém